Algemene Voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Eenmanszaak: Annecour Arno
Ongedierte.Vlaanderen
Kleine Dweerstraat 9140 Temse
info@ongedierte.vlaanderen
0467005099
Btw BE0722.859.935

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE KLANTEN

 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn uitsluitend de algemene en specifieke voorwaarden van huidig “bestek-bestelbon-factuur” van toepassing.
  2. Geen enkele dienst of prestatie zal worden geleverd alvorens een akkoord via mail,sms,whatsapp of telefonisch akkoord. Bij laattijdige annulatie kunnen wij terplaatse 15 euro verplaatsingsvergoeding vragen bij een wespennesten en 25 euro bij ander ongedierte. kostprijs inclusief btw.
  4. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst ervan. U krijgt een digitaal betaalbewijs via mail of een cashbon.
  5. Elke klacht met moet ons binnen de 12 dagen na ontvangst van de factuur bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid. 
  De klant is voorantwoordelijk voor alle geplaatste producten en materialen. Deze moet zorgen dat huisdieren, kinderen,.. niet in contact kunnen komen met onze producten. 
  6. Bij gebrek aan betaling acht dagen na de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een jaarlijkse intrest verschuldigd zijn ten belope van 8%.
  7. In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling van een factuur door de klant of in geval van ongerechtvaardigde niet-levering van de bestelde dienst van onzentwege 10 dagen na vervaldatum, zal een forfaitaire som van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro, verschuldigd zijn aan de andere partij bij wijze van schadevergoeding, en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
  8. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, welke ook de betalingsfaciliteiten zijn die vroeger werden toegekend en de mogelijkse deurwaarder en incassokosten.
  9. De klant erkent, in afwijking van het art.1583 van het Burgerlijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs vermeerderd met de intresten en eventuele kosten. De overdracht van de risico’s gebeurt echter op het moment van levering. Bij gebrek aan betaling 8 dagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief betreffende de niet betaling, moeten de geleverde goederen ons onmiddellijk terugbezorgd worden op kosten en risico van de klant die zich hiertoe verbindt en dit op simpele vraag van onzentwege.
  10. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en alle betwistingen van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Sint-Niklaas. De verkoper kan evenwel afzien van deze clausule en, indien hij het wenst, dagvaarden voor de bevoegde rechtbank volgens het gemeen recht. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN HET KADER VAN HUN BEROEP OF HANDEL 11. Behoudens verborgen gebreken, dient elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen, ons binnen de 8 dagen na ontvangst te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.
  12. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 moet de klant ons vergoeden voor alle invorderingskosten waaronder honoraria en kosten van een advocaat en van technische raadgevers waartoe wij ons hebben moeten richten ten gevolge van de niet naleving van een van de verplichtingen door huidige algemene voorwaarden opgelegd aan de klant. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP VERBRUIKERS
 2. De klant erkent dat de verkoper de correcte inlichtingen over de kwaliteit en eventuele prestaties van de gekochte goederen heeft gegeven en, behalve uitdrukkelijk andersluidend beding schriftelijk toegestemd door beide partijen, erkent hij dat de goederen niet voor een bijzonder gebruik bestemd zijn.
  14. In geval van levering van nieuwe goederen en behoudens verborgen gebreken, dient elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, ons binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld of de dag dat hij het had moeten vaststellen, te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.
  15. In geval van levering van tweedehandsgoederen en behoudens verborgen gebreken, dient elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, ons binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld of de dag dat hij het had moeten vaststellen, te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.
  16. Bij gebrek aan overeenstemming door de klant medegedeeld binnen de termijnen en volgens de modaliteiten vermeld in artikels 14 en 15, zullen de defecte goederen naar onze keuze ofwel hersteld ofwel vervangen worden. Indien een herstelling of een vervanging onmogelijk of buiten alle proporties blijkt, zullen wij een geëigende prijsvermindering toekennen of de vervanging door een soortgelijk goed. BEPALINGEN OVER PERSOONLIJKE GEGEVENS
  17. Alle persoonlijke gegevens die de koper ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de koper en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de koper. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de koper (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…). Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld. De koper heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.

Ongedierte.Vlaanderen
Wespen.Vlaanderen
Annecour Arno
Kleine Dweersstraat 57
9140 Temse
Btw: 0722.859.935
Rekeningnummer: BE66 7506 9022 1143
Gsm: 0467005099
Mail: info@ongedierte.vlaanderen
Opgesteld op 01 augustus 2020.

BEREKEN JE PRIJS